Monthly Archives دسامبر 2020

با حرف آخر هوشمندانه در مسیر کنکور گام بردارید

در سالهای اخیر منابع کنکور و موسسات آموزشی به طرز چشمگیری افزایش یافته و انتخاب بهترین منبع برای کنکور دشوار شده است. از طرف دیگر ، انتخاب بهترین فونت برای شما آزمایش و خطای زیادی خواهد داشت. امروز در یک گزارش خبری نگاهی به دنیای کنکور خواهیم انداخت و شما را با موسسه آشنا خواهیم کرد https: //harfeakharpub.comحرف آخر. آموزش تنها مقوله موفقیت نیست ، اما آموزش خوب می تواند مسیر موفقیت را برای یک داوطلب معدن بسیار آسان و آسان کند. چندین سال است که موسسه حرف آخر باعث ایجاد احساس در بخش آموزش کنکور شده و طرفداران زیادی در بین دانش آموزان پیدا کرده است. این موسسه جوان فعالیت خود را از سال 2011 به راهنمایی پروفسور عبدالرضا منتظری آغاز کرد...

Read More

نانو سیمان چیست؟

نانو سیمان چیست

نانو سیمان در زمینه کاربرد فزاینده نانو مواد مختلف در ساخت و ساز ، این مقاله با تمرکز بر اسناد مربوطه منتشر شده در دهه گذشته ،

 دانش به روز فناوری نانو را در مواد مبتنی بر سیمان بررسی می کند. افزودن نانومواد به مواد مبتنی بر سیمان ، 

مربوط به پراکندگی آنها در کامپوزیت های سیمان ، برای ارزیابی تأثیر آنها در مقاومت مواد بر پایه سیمان در برابر زوال فیزیکی 

، زوال شیمیایی و خوردگی تقویت کننده بررسی شده است. 

این بررسی همچنین مدل پیشنهادی مقیاس نانو ...

Read More