نه حقایق ساده درباره بالش بادی توضیح داده شده

به هر روی، علت ناشنوایی وی ناشناخته ماندهاست، اما با گمانهزنیهای مختلفی به بیماریهایی مانند تیفوس، خود ایمنی،

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

به هر روی، علت ناشنوایی وی ناشناخته ماندهاست، اما با گمانهزنیهای مختلفی به بیماریهایی مانند تیفوس، خود ایمنی، لوپوس و حتی عادت وی در غوطهور کردنِ سرش در آبِ سرد برای بیدار ماندن نسبت داده شدهاست. اما با شروع مجدد، ارکستر دوباره دچار بینظمی و آشفتگی شد. در سال ۱۸۴۲، مجسمهٔ موتسارت در سالزبورگ اتریش رونمایی شده بود، اما وین تا سال ۱۸۸۰، با مجسمه به بتهوون احترام نمیگذاشت. در آن زمان خوانندگان را بین ارکستر و مخاطب قرار میدادند و خوانندگان سولیست نیز نزدیک رهبر میایستادند، سالها بعد واگنر در اجرای درسدن سمفونی نهم در سال ۱۸۶۴، اولین کسی بود که گروه کر و «خوانندگان سلو» را در پشت ارکستر قرار داد و از آن زمان استاندارد شد. از سال ۱۷۹۶ که درد گوش او شروع شد، فقط اولین اثرش که «سه قطعهٔ تریو» نام دارد، قبل از ۱۷۹۶ ساخته شده و سپس دومین ساختهٔ او «سه قطعهٔ سونات» بود که در مارس ۱۷۹۶ منتشر شدهاست. Th​is data was done with the help  of G SA Conte​nt Ge nerator  DEMO!

∗ ناشنوایی تدریجیِ بتهوون از سال ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۰ شروع شد.∗ گوشهایش مدام صدا میکرد و درد معده هم بیشتر او را ناراحت میکرد. اگرچه در سال ۱۸۲۶ بتهوون و شیندلر با هم آشتی کردند. این امر موجب دخالت پلیس شد و جمعیت را کنترل کردند. مردم روستا قبل از انقلاب در منطقه جازموریان در۱۵کیلومتری روستای چاه زردان زندگی می کردند(عشایر)و بعد از انقلاب جهاد کشاورزی با دادن تلمبه وموتور آب در مکان فعلی(روستای چاه زردان)ساکن شدند(یکجا نشین شدن) و به کار کشاورزی پرداختند. دوستان او که عمدتاً در ده سال گذشتهٔ زندگی او رابطه داشتند، در این دفترچهها مینوشتند تا بتهوون بداند که آنها چه میگویند و بتهوون نیز به صورت شفاهی یا با نوشتن در دفترچهٔ یادداشت پاسخشان را میداد. شاید مهلتی میخواسته تا با این مصیبت خو بگیرد، گرچه بتهوون آنقدر به شادی نیاز داشت که اگر نمییافت، آن را خلق میکرد. شیندلر دوست نزدیک بتهوون میگوید پس از خودکشی نافرجام کارل، بتهوون به یکباره مانند پیرمردی هفتاد ساله و شکسته بهنظر میرسید و اگر کارل مرده بود، بتهوون نیز درمیگذشت، هرچند پس از چند ماه این اتفاق افتاد.

این روستا در ۷۵ کیلومتری شهرستان قلعه گنج قرار دارد. نقل شدهاست که او برای نواختن پیانو از چوب نازک و درازی استفاده میکرد که یک سَرِ آن را روی جعبهٔ پیانو و سَرِ دیگر چوب را میان دندانهایش قرار میداد تا بهتر بشنود. او تنها نامی است که دارای یک لوح حکاکی شده روی یکی از کتیبههای تالار ارکستر سمفونیک بوستون است. در وصیتنامهای که بتهوون در سال ۱۸۰۲ نوشتهاست، اشاره کرده که درد گوش او از شش سال پیش شروع شدهاست. همانطور که یک سیارک، بتهوون ۱۸۱۵ نام گرفت. شیندلر بعدها گفت: «در تمام دورهٔ آشنایی با بتهوون روزی را سراغ ندارم که بتوان با آن نوامبرِ شوم مقایسه کنم». کتابها و مقالات متعددی دربارهٔ علت ناشنوایی وی منتشر شده که همیشه همراه با حدس و گمان بودهاست. در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لودویگ فان بتهوون موجود است. مجموعهای از گفتاوردهای مربوط به لودویگ فان بتهوون در ویکیگفتاورد موجود است. ویکینبشته حاوی متنی از ویرایش یازدهم دانشنامه بریتانیکا «Beethoven, Ludwig van» است.

بتهوون نیز با نگرانی و اضطراب به اطراف صحنه مینگریست که بداند مشکل از کجاست، کسی جرات نداشت که به وی بگوید مشکل از رهبری خودش است. دفتر یادداشتهای بتهوون بالغ بر ۱۱۰۰۰ صفحه است که در کتابخانهٔ دولتی برلین نگهداری میشود و برخی از آنها چاپ شدهاست. خصوصیاتی که از چهرهٔ بتهوون توصیف شدهاست، از یادداشتهای دوستان، معاصرانِ بتهوون یا از مسافران نقل شدهاست. جاهای دیگر خالی ماندند، زیرا احساس میشد تنها محبوبیتِ بتهوون است که دوام خواهد داشت. بتهوونِ تو فوقالعاده بدبخت است، بدان که گرامیترین قسمتِ وجودم، سامعهام، بسیار آسیب دیدهاست … Santa Fe: Sunstone Press. Early Music. Oxford: Oxford University Press. ↑ "Golden Record Music List". ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۹-۳۰. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۳. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۳-۵۴. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۸-۶۹. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۵-۳۶. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۴-۸۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۳. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۷۸-۷۹. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۰-۳۱. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۰. ↑ لودویگ، از بتهوون، ۹۶. Art icle w​as g​ener​at ed by GSA Con tent Generator ​DE᠎MO​.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد فروش بالش گردنی بادی لطفا به بازدید از وب سایت ما.

آخرین مطالب